VI

Practice Sheets & Testing tools


_________________________________________
The Blind Beggar 
(Poem) 
(6th Class)__________________________________________________


ENGLISH READER
Textbook
for

Class VI
LESSON 1 (BRAVE SUNDERLAL )
belonged   (ਸਬੰਧਤ )   track  (ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ) whistle (ਸੀਟੀ ) approaching ( ਲਾਗੇ ਆ ਰਿਹਾ )
nearest (ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਗੇ )  passengers (ਯਾਤਰੀ )  accident (ਦੁਰਘਟਨਾ ) bravery ( ਬਹਾਦੁਰੀ)
alert ( ਸਾਵਧਾਨ , ਚੋਕੰਨਾਂ ) noticed ( ਗੌਰ ਕੀਤਾ ) station (ਸਟੇਸ਼ਨ ) level crossing (ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕ )

Sunderlal was a little boy like you. He belonged to a small village in Gujarat. His father was the incharge of a level crossing. One day, Sunder was walking along the railway track when it began to rain heavily. Soon it began to thunder. When there was a flash of lightning he saw a boulder on the track. Sunder knew that a train was to pass on that track shortly. He ran to his father for help. Sunder’s father in turn ran to the nearest railway station to inform them.
ਸੁੰਦਰ ਲਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਲੜਕਾ ਸੀ | ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ | ਉਸਦਾ ਪਿਤਾ ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ | ਇੱਕ ਦਿਨ, ਸੁੰਦਰ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰੀ ਵਰਖਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ | ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਦਲੀ ਗਰਜਣ ਲੱਗ ਪਈ | ਉਸਨੇ ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਚਮਕ ਦੌਰਾਨ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੱਥਰ ਦੇਖਿਆ | ਸੁੰਦਰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਥੋਂ ਗੱਡੀ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲ੍ਹੀ ਸੀ |ਉਹ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਭੱਜਿਆ | ਸੁੰਦਰ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲਾਗੇ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਚਲ੍ਹਾ ਗਿਆ |
Suddenly Sunder heard the whistle of the train. He could see a passenger train fast approaching to his side. He was sure that if he didn’t do anything the train would surely meet with an accident. He turned around to see if his father was coming. His father was not to be seen. Sunder said to himself, “I cannot wait for my father. I must do something to save the lives of the passengers.” He saw a lighted lamp in his father’s cabin. He ran as fast as he could. He picked up the lamp from the cabin and ran back. He stood on the track and held the lamp, signalling the driver to stop the train. “Stop! Stop!” Sunder shouted. The driver of the train was very alert. He noticed the light. He stopped the train. All the passengers got down and thanked Sunder for saving their lives.
ਅਚਾਨਕ ਸੁੰਦਰ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸੀਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ | ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਗੱਡੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਸੀ | ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੁਰਘਟਨਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਉਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪਿਤਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ? ਉਸਦਾ ਪਿਤਾ ਕਿਧਰੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ | ਸੁੰਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ," ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ | ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਜਰੂਰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੈਬਿਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੈਂਪ ਦੇਖਿਆ | ਉਸਨੇ ਉਹ ਲੈਂਪ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਵਾਪਿਸ ਦੋੜਿਆ | ਉਸਨੇ ਲੈਂਪ ਪਕੜਿਆ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਕਰਨ ਲੱਗਾ | "ਰੁਕੋ!" "ਰੁਕੋ !" ਸੁੰਦਰ ਚਿੱਲਾਇਆ |ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨ ਸੀ | ਉਸਨੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇਖੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਰੋਕ ਲਈ | ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀ ਥੱਲੇ ਉੱਤਰ ਆਏ ਅਤੇ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੁੰਦਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ |
Do you know this is a true story ? Sunder was rewarded for his act of bravery and alertness by the President of India.
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ? ਸੁੰਦਰ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਬਹਾਦੁਰੀ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ |
________________________________________

GLOSSARY
belonged (v) : was connected (ਤੋਂ ,ਸਬੰਧਤ )
He belonged to a good family.  ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਸੀ |

level crossing (n) : a place where a railway crosses a road and traffic has to wait for trains to pass. (ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕ )
The children were late for school because they had to wait at the level crossing.
ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਲਈ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ |

track (n) : railway line (ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ )
I saw a child walking on the railway track. 
ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ' ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ |

 lightning (n) : a bright flash of light in the sky, followed by thunder ( ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੜਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤੇਜ ਰੋਸ਼ਨੀ )
The tower has been struck by lightning.
 ਟਾਵਰ ਉੱਤੇ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਪਈ |

boulder (n) : a large rock ( ਪੱਥਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਟੁੱਕੜਾ )
A boulder was lying in the middle of the road.
 ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੱਥਰ ਦਾ ਟੁੱਕੜਾ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚਕਾਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ |

shortly (adv) : soon; in a little time (ਜਲਦੀ ਹੀ )
I will be back shortly. ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵਾਪਿਸ ਆਵਾਂਗਾ |

nearest (adj) : closest
He is one of my nearest relations.

station (n) : a place where trains regularly stop
I drove her to the station and saw her off in the train.

inform (v) : to tell someone something
The teacher informed us that the school would be closed for a week.

whistle (n) : an instrument which makes a high sound when you blow
through it
When he blew the whistle, his dog ran to him.

approaching (v) : coming near
The time is approaching when we will have to leave.

accident (n) : something, often bad, that happens by chance
John has had an accident, he’s been hit by a car.

passengers (n) : people travelling in a car, bus, train etc., but not driving
it
There were ten passengers in the bus.

alert (adj) : quick to see and act
The driver became alert after getting the signal.

noticed (v) : paid attention
I noticed that she was wearing a new dress.

bravery (n) : courage
The fireman was praised for his bravery.

EXERCISES
Comprehension Activities
I Answer each question briefly:
1 What work did Sunder’s father do?
2 What did Sunder see on the railway track?
3 Where did Sunder’s father run for help?
4 What would have happened if Sunder had not stopped the train?
5 Who rewarded Sunder and why?

II Write ‘T’ for True and ‘F’ for False statements in the box:
1 Sunder could see the boulder because of the lightning.
2 Sunder ran to the villagers for help.
3 Sunder’s father signalled the driver to stop.
4 The Prime Minister rewarded Sunder for his act of bravery.

III Fill in the blanks with the correct option:
1 Sunder belonged to......................
(a) Gujarat (b) Bengal (c) Punjab
2 Sunder’s father was the................... of a level crossing.
(a) inspector (b) incharge (c) supervisor
3 Sunder saw a......................... on the railway track.
(a) little boy (b) buffalo (c) boulder
4 The ................... thanked Sunder for saving their lives.
(a)  driver (b) passengers (c) villagers

Vocabulary Activities
I Tick the correct word in the brackets:
1 I had to (wait/weight) for my friend.
2 Ram heard a funny (story/storey).
3 Have you (seen/scene) the new toy shop?
4 Dr. Verma (knew/new) my father since long.
5 In the flash of the (lightening/lightning) I could see the car.

II Match the words in the following columns:
A
B
true
Lamp
level
Train
railway
Track
passenger
Story
lighted
crossing

III Choose from the box words for the following expressions:
boulder, track, passengers, level-crossing, station
1 ................................... a train moves on this.
2 ................................... a place from where the trains leave.
3 ................................... a huge stone.
4 ................................... people travelling in a train.
5 ................................... a place where traffic has to wait for trains to pass.

Grammar Activities
The nouns that we can count are called Countable nouns.
For e.g. six cats, three jugs, hundred boys etc.
• We can use them in plural.
• We use ‘a’ or ‘an’ with the singular.
The nouns that we can’t count are called uncountable nouns.
For e.g. oil, air, milk, steel, sand etc.
• We can’t use them in the plural. They are always in the singular.
• We can’t use a or an with them.

I. Put these nouns in the right list :
tap, shoe, cup, girl, snow, knife, egg, shirt, sugar, book, wood, water,
coffee, butter, silver, oil

Countable nouns Uncountable nouns
______________ ______________
______________ ______________
______________ ______________
______________ ______________
______________ ______________
______________ ______________
______________ ______________
______________ ______________
II. Put a tick or cross in each box:
1. ice, ices
2. salt, a salt
3. butter, a butter
4. soap, a soap
5. a milk, a glass of milk
6. a rice, a plate of rice
7. a sugar, a pot of sugar

III. Put these sentences in the plural form :
1. A fly is an insect.
Flies are insects.
2. A chicken is a bird.
______________________________________________
3. A wife is a woman.
______________________________________________
4. A dog is an animal.
______________________________________________
5. A teacher is always loyal.
______________________________________________
Composition Activities
1 Suppose you are Sunderlal. Write a letter to your friend telling him
how you saved the train passengers.
2 Describe, in brief, what you learnt about the main character from the
story.
                    _________________________________
Lesson - 1
The Golden Touch


Page no. 1 :

Words for meaning : greedy, beautiful, grant, thrilled, excited, statue, daughter, wealth, pleased, sob, a lot of 

( Verbs ) live, call, be, want, have, meet, say, grant, ask, shall/will, get, think, reply, love, touch, turn grant, 

( Nouns ) : day, time, king, money, gold, wish,

( Pronouns ) : he, you, I, your

( Adjectives ) : greedy happy, wise, old-man, well

( other sight words ) once, upon, a there, very, to, a lot of, and, never, with, what, one, the,oh, anything, it, without, even everything, should, into, whatever, .

Page no. 2 :( Para-1 )

( Verbs ) : touched, changed, turned, thrilled, excited, ran, said, 

( Noun ) : stone, garden, gold, rose, king, palace, plants, trees, flowers,        chairs, vases, tables, statues, world, 

( Pronoun ) : he, his, it, I, himself.

( Adjective ) : pleased, large, beautiful, richest, lucky, 

 ( adverb ) : around, 

( Other Sight words ) : was, very, in, the, to, at once, it, too, and, everything, shall, be, whole, how                    ______________________________


English Grammar and Composition

for

Class VI
THE NOUN
A noun is a word which is the name of a person, place or thing; as ––
India, Mohan, taxi, class, toy, boy, table, etc.
Look at these sentences :
1. The boys killed the snake.
2. Roses are beautiful flowers.
3. The fox is looking at the grapes.
The underlined words in the above sentences are all nouns be- cause they are the names of some person, place, animal or thing.
There are four kinds of noun :
1. Common Noun 3. Collective Noun 2. Proper Noun 4. Abstract Noun
1. Common Nouns
A Common Noun is the name of every person, place or thing of the same class; as ––
pen, cow, bird, man, animal, bridge
Look at these sentences :
1. The boys are playing.
2. These oranges are juicy.
3. The birds are flying to their nests.
The underlined words in the above sentences are Common Nouns because they are common to every person, place or thing.
1


EXERCISES I. Underline the Common Nouns in the following sentences :
1. Keep the books on the table. 
2. The shops are closed today. 
3. The tiger lives in the forest. 
4. The farmer bought a tractor. 
5. This building has many offices. 
6. There is a dairy near our house. 
7. All birds do not build their nests. 
8. A fish lives in water and not on land.
II. Add five Common Nouns in each set :
1. birds : 
2. colours : 
3. games : 
4. animals : 
5. vegetables : 
6. fruits : 
7. In a school : 
8. In a house :
parrot, red, hockey, dog, potato, mango, library, kitchen,2. Proper Nouns
A Proper Noun is the name of some particular person, place or thing; as ––
Delhi, Mumbai, Rama, Jamuna.
Look at these sentences :
1. Moti loves to play.
2. My uncle lives in Delhi.
3. C.V. Raman was a great scientist.
4. The Janta Express has left just now.
The underlined words in the above sentences are proper nouns because they are the names of particular persons, places or things.
Note that ––
.
A Proper Noun always begins with a capital letter.
.
Proper Nouns include the names of people, countries, cities, villages, rivers, ships, streets, buildings, mountains, seas, months of the year, days of the week, festivals, etc.
EXERCISES I. Underline the Proper Nouns in the following sentences :
1. We named the cat Silky. 
2. Kabir was a great saint. 
3. We visited the Taj in Agra. 
4. Delhi is the capital of India. 
5. I have never been to Mumbai.
6. Misha and Manu went to Delhi. 
7. Do you know Sunny and Chinky ? 
8. We visited the Golden Temple on Sunday.II. Rewrite each Proper Noun correctly in these sentences :


1. Have you visited the Taj Mahal ? 
2. I am going to ropar on monday. 
3. The amritsar mail goes to kolkata.
 4. muslims go to mosques on fridays. 
5. black beauty is the story of a horse. 
6. Where were the last olympics held ? 
7. bill clinton was the president of america.

3. Abstract Nouns An Abstract Noun is the name of a quality, feeling or state; as ––

goodness, hardness, wisdom, love, hatred, theft, boyhood, slavery, freedom. Look at these sentences :
1. Fire gives us heat.
2. He had pain in his legs.
3. She acted upon my advice.
4. What is the depth of this river ? 

The underlined words in the above sentences are abstract nouns because they refer to some quality, feeling or state.
The following words are all Abstract Nouns :
theft peace poverty kindness hope misery honesty darkness truth greed courage weakness sleep sorrow sickness childhood death hunger patience treatment
4


EXERCISES I. Underline the Abstract Nouns in the following sentences :
1. Please control your anger. 2. Honesty is the best policy. 3. There was silence all around. 4. We get knowledge from books. 5. There was darkness in the room. 6. What is the height of this building ? 7. You should have kindness for the poor. 8. Wars always bring death and destruction.
II. Form Abstract Nouns from the given words :
laugh
– laughter
hate –
true – treat –
child – soft –
cruel – bright –
brave – strong –
punctual – dangerous –
III. Use any five Abstract Nouns in sentences of your own :
1.
She likes the softness of her skin. 2. 3. 4.
5.
5


4. Collective Nouns A Collective Noun is the name of a group of persons, animals or things of the same kind; as ––
flock, cattle, class, army, family, committee. Look at these sentences :
1. Our team won the match. 2. I have lost my bunch of keys. 3. The cattle are grazing in the field. The underlined words in the above sentences are collective nouns because they refer to a collection of persons or things of the same kind.
The word team stands for a collection of players. The word cattle stands for a collection of farm animals. The word bunch stands for a collection of things fastened together.
Learn the following Collective Nouns :
1. a shoal of fish 13. a gang of thieves 2. a hive of bees 14. a library of books 3. a pride of lions 15. a bundle of sticks 4. a herd of cattle 16. a bench of judges 5. a flight of stairs 17. a crowd of people 6. a bunch of keys 18. a brood of chickens 7. a flock of sheep 19. a band of musicians 8. a crew of sailors 20. a wardrobe of clothes 9. a heap of stones 21. a regiment of soldiers 10.a string of pearls 22. a fleet of ships or cars 11.a suite of rooms 23. a litter of pups / piglets 12.a basket of fruits 24. a pack of cards / wolves
6


EXERCISES I. Match the Collective Nouns with the given phrases :
1. A collection of pups pack 2. A collection of ships flock 3. A collection of sheep fleet 4. A collection of books suite 5. A collection of rooms litter 6. A collection of wolves herd 7. A collection of flowers library 8. A collection of elephants bouquet
II. Fill in the blanks with suitable Collective Nouns :
1. A
flight
of stairs. 2. A of fish. 3. A of lions. 4. A of cows. 5. A of cards. 6. A of fruits. 7. A of pearls. 8. A of judges. 9. A of grapes. 10.A of clothes. 11.A of thieves. 12.A of soldiers.
7


MISCELLANEOUS EXERCISES
I. What is a Noun ? II. Name the different kinds of Noun.
Give two examples of each. III. The italicized words in the following sentences are Nouns. Classify
these Nouns (Common / Proper / Abstract / Collective) : 1. He won much praise. 2. Nitin lives in Mumbai. 3. I saw a flock of sheep. 4. Silver is a white metal. 5. You cannot cheat God. 6. My sweater is made of wool. 7. I bought some new furniture. 8. The old woman was very happy now.
IV. Choose suitable Nouns to fill in the blanks :
duty profit courage marriage need weight freedom childhood
1. Be careful about your
weight . 2. We want to live in . 3. Her took place last month. 4. It is our to obey our parents. 5. Seema lost her parents in her . 6. We helped him when he was in . 7. The soldier was rewarded for his . 8. Jatin made good from his business.
8


V. Pick out the Nouns in the following sentences and say whether
they are Common, Proper, Collective or Abstract : 1. I love music. 2. Meera studies in sixth class. 3. Ludhiana is an industrial city. 4. He bought a doll for his sister. 5. These tables are made of wood. 6. A drowning man catches at a straw. 7. His father left for London yesterday. 8. Mathematics is my favourite subject.
VI. Choose a suitable Abstract Noun to match each phrase :
1. A quiet room [
silence
] pride 2. A clever boy [ ] silence 3. A great king [ ] poverty 4. A strong girl [ ] courage 5. A proud child [ ] strength 6. A poor beggar [ ] greatness 7. A brave policeman [ ] innocence 8. An innocent woman [ ] intelligence
9
The following version in Punjabi :

The noun

A Noun is the name of a person,place or thing.(ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ,ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਵਸਤੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਾਂਵ ਆਖਦੇ ਹਨ )
1. Mr.Rajan is a book-seller.
2.Gautam was going to Batala.
3. They are eating mangoes.

ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨ,ਬਟਾਲਾ,ਗੋਤਮ ਅਤੇ ਮੈੰਗੋ(ਅੰਬ)ਸ਼ਬਦ ਨਾਂਵ ਹਨ .
Kinds of Nouns(ਨਾਂਵ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ )
There are four kinds of Nous(ਨਾਂਵ ਚਾਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ )
1.Proper Noun(ਵਿਆਕਤੀਵਾਚ੍ਕ ਨਾਂਵ) 
2.Common Noun(ਜਾਤੀਵਾਚਕ ਨਾਂਵ) 
3.Collective Noun(ਸਮੁਦਾਇਵਾਚਕ ਨਾਂਵ) 
4.Abstract Noun(ਭਾਵ-ਵਾਚਕ ਨਾਂਵ) 

(I)Proper Noun is the name of a particular person,place or thing. 
 ( ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ,ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ  ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾਉਨ ਆਖਦੇ ਹਨ.)
 1. ·         Deepak is a good boy.
 2. ·         Raju is going to Amritsar.
 3. ·         Sunita has done her home work.
 4. ·         Tommy is not a bad dog.
 5. ·         The Taj Mahal was built by Shahjahan.
ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੋਉਨ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ,ਜਗ੍ਹਾਸਥਾਨ ਜਾਂ ਵਸਤੁ ਦਾ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. 
Common noun is a word given to whole category of the same characteristics.
ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੋਊਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ:-
Mr. Dhoni is personal name.So, it is proper name of Dhoni. If we call Dhoni only he will listen to.and no other person will listen to us.
ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨ ਧੋਨੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿਜ਼ੀ ਨਾਮ (ਕੇਵਲ ਉਸਦਾ)ਹੈ.ਇਸ ਤਰਾਂ ਧੋਨੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੋਉਨ ਹੈ.ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਧੋਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ.ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੋਉਨ ਆਖਦੇ ਹਨ. 
In the above written five sentences:-
ਉੱਪਰ ਲਿਖੇ ਪੰਜ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ :-
 1. Deepak,Sunita , Shahjahan and Raju ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਹਨ.
 2. Amritsar ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਹੈ.
 3. Tommy ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਹੈ.
 4. Taj Mahal ਕਿਸੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਹੈ.
ਹੁਣ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪੰਜ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ 
Now read the following sentences:-
 1. Limca is a very popular drink.
 2. Rover is the name of my friend's pet dog.
 3. The earthquake in Gujrat claimed many lives.
 4. Chandigarh is the capital of Punjab.
 5. Mrs.Singh is the President of the ladies club.

You will notice that the underlined words in the above sentences are all naming words.They give a special name to a particular person,animal,place or thing.(ਉੱਪਰ ਲਿਖੇ ਪੰਜ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਹੇਠ ਲਕੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ .ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ,ਜਾਨਵਰ,ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਵਸਤੂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਹਨ.ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਜ਼ੀ ਨਾਮ ਹਨ ਇਸਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੋਉਨ ਹਨ .)

 1. Mrs.Singh ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਹੈ.
 2. Rover ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਹੈ.
 3. Gujarat , Chandigarh and Punjab ਕਿਸੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਹਨ 
 4. Limca ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਹੈ. 
After the above written discussion, it becomes clear that the name of a particular person,place or thing is called proper noun.
ਉੱਪਰ ਲਿਖੇ ਵਰਣਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੀ - ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ,ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਸਥਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ  ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾਉਨ ਆਖਦੇ ਹਨ

            ____________________________________________________


(II) Common Noun is the name of a whole class of a person,place or thing.(ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ,ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਵਸਤੂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਤੀ ਬਾਰੇ ਬੋਧ ਹੋਵੇ ਉਸਨੂੰ ਜਾਤੀਵਾਚਕ ਨਾਂਵ ਆਖਦੇ ਹਨ.)
·         Deepak is a good boy.
·         Amritsar is a holy city.
·         Sunita is a good cook.
·         Tommy is not a bad dog.
·         This building is beautiful.

(III)Collective Noun is that word which indicates to a group of some person,place or things.(ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਇਕਠ ਦਾ ਬੋਧ ਹੋਵੇ ਉਸਨੂੰ ਇਕਠ ਜਾਂ ਸ੍ਮੁਹਵਾਚ੍ਕ ਨਾਂਵ ਆਖਦੇ ਹਨ.)
·         He was selected in the team.
·         Rohan is in seventh class.
·         It is my bunch of keys.
·         Mohan joined the army.
·         I do not like crowd.
(IV)Abstract Noun is the name of some feelings,working or state of something.(ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੇ ਗੁਣ,ਕੰਮ ਜਾਂ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਬੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਭਾਵਵਾਚਕ ਨਾਂਵ ਆਖਦੇ ਹਨ.)
·         Honesty is the best policy.
·         I heard some laughter.
·         He looked pretty in his childhood.
·         Soldiers are known for bravery.

There is a great difference between proper and common noun.
ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੋਉਨ ਅਤੇ ਕਾਮਨ ਨੋਉਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਹੈ.
Proper noun is the individual or personal name of any person,place or thing.
ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੋਉਨ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ,ਜਗ੍ਹਾਸਥਾਨ ਜਾਂ ਵਸਤੁ ਦਾ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. 
Common noun is a word given to whole category of the same characteristics.
ਕੋਮਨ ਨੋਉਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

Example of proper noun:-
ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੋਊਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ:-
Mr. Dhoni is personal name.So, it is proper name of Dhoni. If we call Dhoni only he will listen to.and no other person will listen to us.
ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨ ਧੋਨੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿਜ਼ੀ ਨਾਮ (ਕੇਵਲ ਉਸਦਾ)ਹੈ.ਇਸ ਤਰਾਂ ਧੋਨੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੋਉਨ ਹੈ.ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਧੋਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ.ਇਸ ਤਰਾਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੋਉਨ ਆਖਦੇ ਹਨ.

Example of common noun:-
ਕਾਮਨ ਨੋਊ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ :-
He is a player. Now player is a common noun.This noun is dedicated to whole category of players.
ਉਹ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹੈ.ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਕਟਰ (ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਆਖਦੇ ਹਨ)ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਨੋਉਨ ਹੈ.ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰੇ ਸਮੂਹ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
proper noun is very small in its features.
ਪ੍ਰੋਪਰ ਨੋਉਨ ਇੱਕਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.
common noun is wider  in sense than proper noun
ਕਾਮਨ ਨੋਉਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸਮੂਹ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੋਰ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

Underline the common nouns in the following sentences.Some sentences have more than one common noun. The first one has been done for you.ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਾਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਾਮਨ ਨੋਉਨ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲਾਈਨ ਲਗਾਉ.ਕੁਝ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵਧ ਕਾਮਨ ਨੋਉਨ ਹਨ ਕਰੋ :-

1.       The baby was afraid of the dark.
2.       Many people were being treated in the hospital.
3.       The sky was full of dark clouds.
4.       My house is very large.
5.       I like to play with my favorite toys.
6.       Books give us a lot of information.
7.       Amarjit has injured his arm.
8.       The old lady was very lonely.
9.       The train to Jalandhar was late again.
10.   The teacher spoke to her students.
11.   Simran loves watching the television.
Fill in the blanks with suitable common nouns to form meaningful sentences. 
ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੇਂ ਕੋਮਨ ਨੋਉਨ ਭਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਕ ਦਾ ਅਰਥ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇ :-

1.       Ravi could not find his..........in his bag.
2.       Rahim fell into the .............
3.       The...........was late today.
4.       Our......... is very beautiful.
5.       We bought some...........yesterday.
6.       I saw a long...........