ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਗਜ਼ਬ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਪੀਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਛੋਟੇ ਬੱ...

Sat Shree Akal jee, This video explains the new paper pattern of English for X class for the session 2020-21. I request you to please circu...