Translation 8th (from English to Punjabi)


 • Abdul was a very brave soldier.
 • ਅਬਦੁਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ।
 • It is the early morning of 10 September.
 • ਇਹ 10 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਤੜ੍ਹਕੇ ਵੇਲਾ ਹੈ।
 • He has a special gun.
 • ਉਸ ਕੋਲ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਹੈ।
 • Hamid was sitting in a jeep.
 • ਹਮੀਦ ਜੀਪ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
 • There is a village named Cheema.
 • ਉਥੇ ਚੀਮਾ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ।
 • He is their biggest enemy.
 • ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਨ ਹੈ।
 • They obeyed his orders.
 • ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ।
 • He shot a bird.
 • ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ।
 • Gopal was King’s favourite.
 • ਗੋਪਾਲ ਰਾਜੇ ਦਾ ਚਹੇਤਾ ਸੀ।
 • The king trusted Gopal completely.
 • ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਗੋਪਾਲ ਤੇ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਸੀ।
 • He was clever and witty.
 • ਉਹ ਚਤੁਰ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਜਵਾਬ ਸੀ।
 • Let’s see what happens.
 • ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 • They thought of a plan.
 • ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰਕੀਬ ਸੁਝੀ।
 • Gopal arrived at the court.
 • ਗੋਪਾਲ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ।
 • The courtiers were shocked.
 • ਦਰਬਾਰੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ।
 • It was some dirty plan of ministers.
 • ਇਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੰਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ।
 • They all looked happy.
 • ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਦਿੱਖ ਰਹੇ ਸਨ।
 • We are all very sorry.
 • ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੈ।
 • Why are you helping them?
 • ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ?
 • Please forgive us.
 • ਕਿਰਪਾ  ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੀਓ।
 • They all felt sad.
 • ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਏ।
 • This is a golden chance.
 • ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ।
 • He liked ice-cream very much.
 • ਉਸਨੂੰ ਆਈਸ-ਕਰੀਮ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਸੀ।
 • His parents were surprised.
 • ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਹੈਰਾਨ ਸਨ।
 • Who is that man?
 • ਉਹ ਆਦਮੀ ਕੌਣ ਹੈ ?
 • The man was playing with cars.
 • ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ।
 • The man was wearing blue uniform.
 • ਆਦਮੀ ਨੇ ਨੀਲੀ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ।
 • People are working there.
 • ਲੋਕ ਉਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
 • I agree to your suggestion.
 • ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਅ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ।
 • I shall be a night watchman also.
 • ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੌਕੀਦਾਰ ਵੀ ਬਣਾਂਗਾ।
 • I want to be an ice-cream man.
 • ਮੈਂ ਆਈਸ-ਕਰੀਮ ਵਿਕਰੇਤਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।
 • He was barking at people.
 • ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਭੌਂਕ ਰਿਹਾ ਸੀ।
 • Now, he wants to be a dog.
 • ਹੁਣ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 • Be like a man first.
 • ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇੰਸਾਨ ਬਣੋ।
 • Little Daddy feels ashamed.
 • ਛੋਟਾ ਡੈਡੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 • He learns an important thing.
 • ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖੀ।
 • I want to be a man.
 • ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੰਸਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।
 • Why are you scratching behind your ear?
 • ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਪਿੱਛੇ ਖਾਰਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ?
 • Love of man is love of God.
 • ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
 • Moonlight enters his room.
 • ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
 • An Angel was writing in the book of Gold.
 • ਇੱਕ ਫ਼ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ।
 • God loves his children.
 • ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 • What is the right time?
 • ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ?
 • Who are the right People?
 • ਸਹੀ ਲੋਕ ਕੌਣ ਹਨ ?
 • Which is the most important work?
 • ਸਭ ਤੋਂ ਜਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ?
 • King must prepare a time table.
 • ਰਾਜੇ  ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਜਰੂਰ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
 • Their answers were all different.
 • ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਸਨ।
 • King was not satisfied.
 • ਰਾਜਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ।
 • The hermit lived in the forest.
 • ਸਾਧੂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ।
 • He meets only common People.
 • ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
 • The king puts on simple clothes.
 • ਰਾਜਾ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਣਦਾ ਹੈ।
 • The hermit was old and weak.
 • ਸਾਧੂ ਬੁੱਢਾ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ।
 • Give me the answers.
 • ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੀਓ।
 • You can rest for sometime.
 • ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਅਰਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 • Let me work.
 • ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਓ।
 • It is getting late.
 • ਦੇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
 • I will go back home.
 • ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ।
 • There comes a bearded man.
 • ਇੱਕ ਦਾੜ੍ਹੀ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
 • The hermit was digging the ground.
 • ਸਾਧੂ ਜਮੀਨ ਖੋਦ ਰਿਹਾ ਸੀ।
 • Now is the most important time.
 • ਵਰਤਮਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਾਂ ਹੈ।
 • Our Tricolour has three colours.
 • ਸਾਡੇ ਤਿਰੰਗੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਰੰਗ ਹਨ।
 • Our National symbols are very important.
 • ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।
 • The white colour stands for peace.
 • ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।
 • The saffron colour stands for sacrifice.
 • ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਬਲੀਦਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।
 • We are proud of it.
 • ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ।
 • Our National animal is the Tiger.
 • ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਨਵਰ ਬਾਘ ਹੈ।
 • Lotus is the graceful flower.
 • ਕਮਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫੁੱਲ ਹੈ।
 • Robin is sixteen years old.
 • ਰੋਬਿਨ 16 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ।
 • He loves reading books.
 • ਉਸਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੋਂਕ ਹੈ।
 • Robin’s father was a businessman.
 • ਰੋਬਿਨ ਦਾ ਪਿਤਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ।
 • Bhangra dance is full of Energy.
 • ਭੰਗੜਾ ਇੱਕ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਨਾਚ ਹੈ।
 • The people of Punjab are very brave.
 • ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰ ਹਨ।
 • This is the famous Jallianwala Bagh.
 • ਇਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਹੈ।
 • Chandigarh is the capital of Punjab and Haryana.
 • ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ।
 • Golden Temple is double-storeyed.
 • ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੋ ਮੰਜਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਹੈ।
 • Jalandhar is famous for sports goods.
 • ਜਲੰਧਰ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ।
 • Ludhiana is famous for hosiery goods.
 • ਲੁਧਿਆਣਾ ਉਨੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ।
 • My books were my sole companions.
 • ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਥੀ ਸਨ।
 • To err is human.
 • ਮਨੁੱਖ ਗਲਤੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੈ।
 • The future beckons to us.
 • ਭਵਿੱਖ ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
 • We need to work hard.
 • ਸਾਨੂੰ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
 • There is no resting for us.
 • ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
 • He made speech in 1893.
 • ਉਸਨੇ 1893 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ।
 • I am proud of my country.
 • ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਹੈ।
 • Ravidas was not an ordinary child.
 • ਰਵੀਦਾਸ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
 • The Hunter looked at the deer family.
 • ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਹਿਰਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ।
 • We should love all things.
 • ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਚੀਜਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
 • His end was peaceful.
 • ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਅਰਾਮ ਨਾਲ ਹੋਈ।
 • He had a charming personality.
 • ਉਸਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬੜ੍ਹੀ ਮਨਮੋਹਕ ਸੀ।
 • Untouchability is a sin.
 • ਛੂਤਛਾਤ ਇੱਕ ਪਾਪ ਹੈ।
 • He spoke in a clear manner.
 • ਉਸਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
 • All the religions are true.
 • ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਸੱਚੇ ਹਨ।
 • A new star rises.
 • ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਾਰਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
 • May the star never set !
 • ਕਾਸ਼ ! ਇਹ ਤਾਰਾ ਕਦੇ ਨਾ ਡੁੱਬੇ।
 • Mr. Giles came for inspection of the schools.
 • ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨ ਗਾਇਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ।
 • Chandigarh is also called City Beautiful.
 • ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 • Sri Guru Granth Sahib is the holy book of Sikhs.
 • ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਸਤਕ ਹੈ।
 • Sir, look here.
 • ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨ ਜੀ ,ਇਧਰ ਦੇਖੋ।
 • I love making interesting things.
 • ਮੈਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪ ਚੀਜਾਂ ਬਨਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ।
 • He was very sad.
 • ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਸੀ।
             __________________________________________________

Sat Shree Akal jee, This video explains the new paper pattern of English for X class for the session 2020-21. I request you to please circu...