Some words from past vernacular.

ਆਉ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੱਸੀਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੁਣਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇਗਾ।

ਜੂਤ ਪਤਾਣ - scufle with shoes,   ਲੁੱਚ ਘੜਿੱਚੀਆਂ- trickery, ਖੇਖਣ - pretence, ਫੱਫੇਕੁੱਟਣੀ- cunning, ਧਮੱਚੜ -frolic,  ਧੂਮਧੜੱਕਾ-bustle,  ਐਡਾ -so much of this,  ਐਵੇਂ -purposelessly ,  ਯੱਕੜ ਵੱਢਣਾ- gossip, ਹੱਥ ਪੜੱਥੀ- collectively,  ਹਰਲ ਹਰਲ -excited activity,  ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ - stampede,  ਹੱਕਾ ਬੱਕਾ - taken aback, ਰੰਡੀ ਰੋਣਾ- constant whimpering,  ਵਿੰਗ ਤੜਿੰਗਾ- crooked,  ਵਿਰਲਾ ਵਾਂਝਾ-  exceptional,  ਲੰਡੀ ਬੁੱਚੀ -every tom,  ਲੱਲੂ ਪੰਜੂ- any tom,  ਲਾਹ ਪਾਹ ਕਰਨੀ- vituperate,  ਮੈਲੀ ਅੱਖ- lascivious look,  ਵਲਫੇਰ- pettifogery, ਲਾਗਾਬੰਨਾ-surroundings, ਨਵਾਂ ਨਕੋਰ -brand new,  ਗਿੱਦੜ ਭਬਕੀ - bluster,  ਕਾਵਾਂ ਰੌਲੀ - clamour, ਕਚਿਆਣ ਆਉਣੀ - feel nausea,  ਕੁਰਬਲ ਕੁਰਬਲ ਕਰਨਾ - to mill around,  ਕਾਣੋਂ - obliquity,  ਖੱਚ ਦੀ ਖੱਚ- meanest of the mean,  ਕੁੜ ਕੁੜ ਕਰਨੀ - to cackle,  ਫੋਕਾ ਡਰਾਵਾ - bluster, ਮਰਨੇ ਪਰਨੇ- customery social functions,  ਖੇਚਲ- inconvenience, ਫਾਨਾ - wedge,   ਫਰੋਲਾ ਫਰਾਲੀ - rummage, ਨਿੱਮੋਝੂਣਾ- crest fallen,  ਝਕਦੇ ਝਕਦੇ- reluctantly,  ਚੁਰੜ ਮੁਰੜ - crumpled,  ਕੱਚ ਘਰੜ - ill trained,  ਭੰਬਲਭੂਸੇ -bewilderment, ਕਚੀਚੀ ਵੱਟਣੀ - to gnash,  ਕਚੂਮਰ ਕੱਢਣਾ - crush thoroughly, ਝੂੰਗਾ -bonus,  ਚਿੱਬ ਖੜਿੱਬਾ- crooked,  ਚੱਪਾ ਕੁ - just a bit,  ਛਾਹ ਵੇਲਾ- break fast time, ਕੋੜਕੂ- odd fellow,  ਖੁੰਢ- uneven tree trunk,  ਖਰੇਪੜ- scale,  ਖੁਤਖੁਤੀ - tickle,  ਖਰੀਂਢ -scab,  ਤੰਗੜ - Orion's belt,  ਘੁਣਖਾਧਾ- worm eaten,  ਕੱਖ ਭਰ - very little, ਥੱਬੀ - pile,  ਥਹੀ ਲਾਉਣੀ - to pile up, ਦਬਕਾ- verbal threat,  ਝੱਟ ਟਪਾਉਣਾ -to scrape a living,  ਘਰਕਣਾ - pant,  ਅੱਧੋਰਾਣਾ- part worn,, ਅੱਧੜਵੰਜਾ-Half naked, ਫਲਾਣਾ- such and such, ਫਲਾਣਾ-ਢਿਮਕਾ-dick or Harry,  ਆਹਰ ਪਾਹਰ- arrangements, ਆਂਢਾ ਸਾਂਢਾ -secret alliance, ਉੱਘੜ ਦੁੱਘੜ -helter skelter, ਉਤੋੜਿੱਤੀ-successively, ਉਧੇੜਬੁਣ-perplexity, ਉੂਭੜ ਖਾਭੜ-uneven, ਉੱਭੇ ਸਾਹੀਂ-sobbingly, ਉਰਲ-ਪਰਲ- odds and ends, ਉਰਲਾ ਪਰਲਾ-miscellaneous, ਉੱਲਰਨਾ-to lean, ਉੱਲੂ ਬਾਟਾ-silly, ਓਦਣ-on that day, ਉਵੇਂ-in that way, ਓਹੜ ਪੋਹੜ ਜਾਂ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨਾ-unprofessional remedy, ਬੌਂਕੇ ਦਿਹਾੜੇ-hard times, ਬਚਿਆ ਖੁਚਿਆ-leftovers, ਪਾਂ ਪੈਣੀ-suppurate, ਕਿਆਰਾ - plot,  ਕੂਚੀ -soft brush, ਟਿੱਬਾ-mound,  ਟਿੱਬੀ-small dune, ਟੋਕਰਾ-wicker basket, ਟੋਕਰੀ-frail, ਟੋਕਾ-choper,  ਬੱਠਲ- trough, ਚੁਬੱਚਾ-masonary trough,  ਟਿੱਲਾ-hillock, ਬਨੇਰਾ -battlement, ਅੱਧ ਪਚੱਧ-nearly half, ਅਰੜਾਉਣਾ- to blubber, ਆਕੜਨਾ- to stifen, ਅਕੜੇਵਾਂ -uppishness, ਢਿੱਡਲ -pot bellied,  ਅਕਲ ਦਾ ਅੰਨਾ-  muddle headed,  ਲੱਠਾ -long cloth, ਘਚੋਲਣਾ - foul up,  ਮੱਥਾ ਠਣਕਣਾ -feel suspicion , ਫੌੜੀ -crutch, ਮਸਾਂ ਮਸਾਂ -With great difficulty,  ਹਮਾਤੜ- poor me,  ਹੰਘਾਲਣਾ- to ringe,  ਕਮਲ ਕੁੱਟਣਾ - to act foolishly,  ਕਿਰਕਿਰਾ- gritty, ਢਿੱਲੜ - sluggish, ਦਰੜਨਾ - crush, ਨਾਗਾ ਪਾਉਣਾ - omit a routine, ਧੂੰਆਂ ਧਾਰ ਭਾਸ਼ਣ -high flown speech, ਕਾਣੀ ਵੰਡ -mal distribution, ਵਾਂਢੇ ਜਾਣਾ -to go away,  ਪੰਡ- bale,  ਭਾਂਡਾ ਟੀਂਡਾ - kitchen ware, ਬਰੜਾਉਣਾ -mumble, ਬਿੰਦ ਝੱਟ -a short while,  ਬੁੱਕਲ ਮਾਰਨੀ - to wear a wrapper,  ਭਸੂੜੀ ਪਾਉਣੀ -to raise trouble, ਝੱਖੜ ਝੋਲਾ- rain storm,  ਟਾਵਾਂ ਟੱਲਾ - very few,  ਤਾਬੜਤੋੜ -willful force, ਰੇੜਕਾ -a long drown wrangle,  ਰੀਂ ਰੀਂ ਕਰਨਾ- whimper,  ਰੁੱਗ ਭਰਨਾ -clutch,  ਅੱਜ ਭਲਕ -any day now,  ਇੱਕਮਿੱਕ -completely united,  ਏਦੂੰ -from this,  ਸਣੇ- along with,  ਨੰਗ ਧੜੰਗਾ - stark naked,  ਦਗਦਗ ਕਰਦਾ -glimmering,  ਟਿੱਲ ਲਾਉਣਾ -try hard,  ਝਾਕਾ ਖੁਲਣਾ- to become familiar,  ਟਾਲ-ਮਟੋਲ -dilly dallying, ਘੁਸਮੁਸਾ- dusky,  ਘੁੱਪ ਹਨੇਰਾ -pitch dark,  ਝਰਨਾਟ-  quiver,  ਬੁੜਬੁੜਾਹਟ- mumbo-jumbo,  ਹਮਾਤੜ ਤੁਮਾਤੜ ਵਰਗੇ - the likes of us, ਬੂੰਡਾ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਨਾ -to cock around,  ਜਵਾਂ ਹੌਲੀ- dead slow.

The above given information was received from Sh. Gurmukh Singh , BM English/Sst via WhatsApp group.

Sat Shree Akal jee, This video explains the new paper pattern of English for X class for the session 2020-21. I request you to please circu...