Letters

(1) Write a letter to the postmaster complaining against the conduct of the postman.

53,Central Town

Jalandhar 

17 October, 2017


The Postmaster

Jalandhar City 

Pin-144001


Subject : Complaint against the postman.

ਵਿਸ਼ਾ : ਡਾਕੀਏ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਾਰੇ |


Sir

ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨ ਜੀ 


 I want to say that the postman of our street is Sh. Ram Lal. He is very rude and irregular. He comes late. He gives the letters to the wrong persons. He also sometimes gives letters to the street children.We have warned him many times. But he does not listen to anyone. We request you to look into the matter. Instruct him to do his duty properly.


ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਡਾਕੀਏ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਲਾਲ ਹੈ | ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਰੁੱਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ | ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ | ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਗਲਤ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਕਦੇ ਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਗਲ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਕੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ | ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ | ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਦ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ | ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਉਟੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ |


Thanking you.

ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ |


Yours sincerely

ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ 
Komal Verma


_________________________________________Conjunctions

Conjunction - ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ, ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ( Phrases ) ਜਾਂ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜ੍ਹਨ ਵਾਲ੍ਹੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ Conjunction ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਜਿਵੇਂ ;

1. The teacher taught Mohan and Abdul.
2. He needs some book or note-book.
3. She may take tea but I will take milk.
4. I will try to come as soon as I can.

Conjunctions are of three types;

1. Co-ordinate Conjunctions.
2. Correlative Conjunctions.
3. Subordinate Conjunctions.

1. Co-ordinate Conjunctions - 

ਇਕ ਸਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸ਼ਬਦਾਂ/ ਵਾਕਾਂ / ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲ੍ਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ Co-ordinate Conjunction ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ; ਜਿਵੇਂ -

1. Noun ਨੂੰ Noun ਨਾਲ    
                     
Mohan as well as Sohan came to my house. 

2. Verb ਨੂੰ Verb ਨਾਲ
                            
We worked and played together.

3. Adjective ਨੂੰ Adjective ਨਾਲ

He is sad but hopeful.

4. Adverb ਨੂੰ Adverb ਨਾਲ                   

He spoke loudly and clearly.

5. Phrase ਨੂੰ Phrase ਨਾਲ
                      
He met me in the bazaar and again at the bus stand.

6. Sentence ਨੂੰ Sentence ਨਾਲ              

He worked hard, yet he failed.


ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲ੍ਹੇ ਕੁਝ Co-ordinate Conjunctions ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ - 

and, but, yet, for, or, nor, so , also, hence, however, otherwise, therefore.

Correlative Conjunction - ਜੋੜ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋਣ ਵਾਲੇ conjunctions ਨੂੰ ਅਸੀਂ correlative conjunctions ਆਖਦੇ ਹਾਂ | ਜਿਵੇਂ :

1. He worked so hard that he fell ill.
2. He could neither sit nor stand.
3. He is both kind and honest.
4. Either Mohan or Sohan has done it.
5. She is not only proud but also mean.

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲ੍ਹੇ ਕੁਝ correlative conjunctions ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਹਨ ;

so......that
so.....as
as......so
as......as
neither.......nor
either.......or
both........and 
not only.......but also
no sooner......than
hardly.........when
scarcely.......when

Subordinate Conjunctions - ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਸ਼੍ਰਿਤ (Subordinate )ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ( Principal ) ਵਾਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ੍ਹੇ , ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ Subordinate Conjunctions ਆਖਦੇ ਹਨ | ਜਿਵੇਂ ;


   Principal Clause                           Subordinate Clause

1. I don't think                                 if he would pass.
2. I know                                         why he has come here.
3. I was away                                  when Radha came here.
4. Tell me                                        where he lives.
5. He is the boy                               who beat my brother.


ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲ੍ਹੇ ਮੁੱਖ Subordinate Conjunctions ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਹਨ ;
who, when, whom, where, whose, why, what, how, if, that, till, than, until, since, while, because, after, though, although, whether, whenever, wherever, whoever, as if, as though, so that, as soon as.

_________________________

Exercise - 1 

Ram would have helped her ( if ) he had enough money.
Wisdom is better ( than ) riches.
Sita had been waiting for two hours ( when ) the t rain arrived.
Many are called ( but ) few are chosen.
I ran fast, ( yet ) I missed the train.
I would rather suffer ( than ) apologize.
Wait ( until ) I come back.
Let us go to bed ( as ) it is twelve.
I would rather die (than ) tell a lie.
I like her ( because ) she is beautiful.

Exercise - 2

We eat ( so that ) we may live.
Men will reap ( what ) they sow.
He ran ( though ) he had been shot.
He is ( either) a rogue ( or ) a fool.
(As) you sow, ( so ) shall you reap.


Exercise - 3


If you start early, you will catch the train.
Although they batted badly, they won the match.
Their house is small, still it is comfortable.
If you sign these papers, you'll get the loan.
Unless you tell me the truth, I shall punish you.


Exercise - 4


I would have gone to the party (If) I had been invited.
She went to the doctor (so that ) she might be cured.
I shall wait for you ( until ) you return.
She is a fine player (although ) she is so small.
The teacher punished him ( as ) he had broken the window pane.
Exercise - 5


She is beautiful ( but ) not vain.
Though he is poor,(yet) he is honest.
He is neither an idler( nor ) a gambler.
He had scarcely reached the school (when ) it began to rain.
A month has passed(since) he came here.
Give me water to drink (or ) I shall die of thirst.
She is a fine player ( though ) she is so small.
I was so tired ( that ) I at once fell asleep.
Make hay ( while ) the sun shines.
He is neither hard-working ( nor ) intelligent.


Exercise  - 7


Take an umbrella as it may rain.
Do not go out in this rain or you may catch cold.
Work hard or you will fail.
As it was raining hard, I stayed at home.
I eat when I am hungry.
I must believe it because you say so.
Though he is very poor , he is contented.
I am going to Delhi where I expect a merry time.
As I did not listen to him, I failed badly.
If you work hard, you will succeed.


Exercise - 8


He tried hard ( but ) could not succeed.
He will no come ( if ) you do not invite him.
He had died ( before ) the doctor came.
You will be late ( unless ) you hurry up.
You must see me ( before ) you leave for Delhi.
He worked hard ( yet ) he failed.
He is as clever ( as ) his father.
Though he is my friend, I will not help him in this matter.  

Determiners ( ਡਿਟਰਮਿਨਰਜ਼ )

Determiners ( ਡਿਟਰਮਿਨਰਜ਼ )


ਨਾਂਵ / Noun
ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ ਕਿੰਨੇਂ ਹੀ ਵਾਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ | ਇਹਨਾਂ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਜਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ | ਇਹੀ ਆਦਮੀ ਜਾਂ ਵਸਤੂ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨੂੰ ਨਾਂਵ ਆਖਦੇ ਹਾਂ |

We daily read or write so many sentences. We do talk of some person or thing in these sentences. Such person or things which we talk about are called Nouns.

ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਕ ਹੋਵੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ Noun ਜਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ |
ਇਹ ਉਹ Noun ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ |
ਜਿਵੇਂ :-

1. ਰਾਜੂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ |
    Raju goes to school.

2. ਰੋਹਿਤ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਹੈ |
    Rohit drinks water.


ਉੱਪਰ ਲਿਖੇ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜੂ ( Raju ) ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ( Rohit )  Noun ਹਨ | ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ Noun ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੂੰ Subject ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ |

What are Determiner ? ਡਿਟਰਮਿਨਰਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ?

Any word before the Noun, which determines the Noun is called Determiner ei.

ਨਾਂਵ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਨਾਂਵ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਡਿਟਰਮਿਨਰਜ਼ ਆਖਦੇ ਹਨ | ਜਿਵੇਂ :

ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ, ਇੱਕ ਬੈਲ, ਇਹ ਬਾਈਬਲ , ਕੁਝ ਲੜਕੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਸਕੂਲ, ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ, ਦੋ ਕੇਲੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਆਦਿ |

book, An ox, The Bible, Some girls, My school, little water,  two bananas,  which boy

Kinds of Determiner ( ਡਿਟਰਮਿਨਰਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ )

1. Possessive                                 My, our, your, his, her, its, their.

2. Demonstrative    Definite    :  The, this, that , these, those, which, some, etc.
                                 Indefinite :  A, an, any, some, other, certain, etc.

3. Quantitative                            Much, more, less, little, no, some, any, enough, sufficient, all,                                                             whole, half, etc.

4. Numeral                                : One, two, three, first, second, third, etc.
                                                   : All, some, no, many, few, several, etc.
                                                   : Both, each, every, neither, either, etc.

5. Articles          Definite          : The
                            Indefinite      : A, an


6. Wh. words                              What(ever), which(ever), whosoever, whose.
Let us learn the use of some determiners.
ਆਓ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਡਿਟਰਮਿਨਰਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੀਏ :

Some ਅਤੇ Any ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | Some ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ "ਕੁਝ" | ਇਹਨਾਂ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ :


1. There are some students in the class.
    ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ |

2. Some people were standing at the bus stand.
    ਕੁਝ ਲੋਕ ਬਸ ਸਟੈਂਡ'ਤੇ ਖੜੇ ਸਨ |

3. I need some money.
    ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ੍ਹ ਹੈ |

4. I bought some vegetables.
    ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਬਜ਼ੀ ਖਰੀਦੀ |

5. You must have some knowledge of your city.
    ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ |


Tense ( ਟੈੰਸ )

ਅੰਗ੍ਰੇਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਟੈੰਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਾਲ ( ਸਮਾਂ ) | ਜਾਂ ਵਰ੍ਬ ਦੇ ਜਿਸ ਰੂਪ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਰਿਆ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ , ਉਸਨੂੰ ਟੈੰਸ ਆਖਦੇ ਹਨ |  ਟੈੰਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ | 

In English language the meaning of the Tense is time.Or Tense is the verb that tells us about the time of the some event. Tense are mainly of three kinds.

1. ਭੂਤਕਾਲ ( Past Tense )

2. ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ( Present Tense )


3. ਭਵਿੱਖ ਕਾਲ ( Future Tense )


ਹਰ ਟੇੰਸ ਦੇ ਚਾਰ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ | Every Tense further has four kinds.


Present Tense  (ਪ੍ਰੇਜੇਂਟ ਟੇੰਸ )

1. Present Indefinite Tense ( Simple Present )
    ਪ੍ਰੇਜੇਂਟ ਇੰਡੇਫਿਨਿੱਟ ਟੇੰਸ ( ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੇਜੇਂਟ )

2. Present continuous Tense
    ਪ੍ਰੇਜੇਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਜ਼ ਟੇੰਸ

3. Present perfect Tense
    ਪ੍ਰੇਜੇਂਟ ਪਰਫ਼ੇਕਟ ਟੇੰਸ 

4. Present perfect continuous Tense
    ਪ੍ਰੇਜੇਂਟ ਪਰਫ਼ੇਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਜ਼ ਟੇੰਸ 


Past Tense (ਪਾਸਟ ਟੇੰਸ )


1. Past Indefinite Tense ( Simple Past )
    ਪਾਸਟ ਇੰਦੇਫੀਨਿੱਟ ਟੇੰਸ (ਸਿੰਪਲ ਟੇੰਸ )

2. Past continuous Tense
    ਪਾਸਟ ਕੰਟੀਨਿਊਜ਼ ਟੇੰਸ 

3. Past perfect Tense
    ਪਾਸਟ ਪਰਫ਼ੇਕਟ ਟੇੰਸ 

4. Past perfect continuous Tense
    ਪਾਸਟ ਪਰਫ਼ੇਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਜ਼ ਟੇੰਸ Future Tense  ( ਫਿਉਚਰ ਟੇੰਸ )


1. Future Indefinite Tense ( Simple Tense )
    ਫਿਉਚਰ ਇੰਦੇਫੀਨਿੱਟ ਟੇੰਸ 

2. Future continuous Tense
    ਫਿਉਚਰ ਕੰਟੀਨਿਊਜ਼ ਟੇੰਸ 

3. Future perfect Tense
    ਫਿਉਚਰ ਪਰਫ਼ੇਕਟ ਟੇੰਸ 

4. Future perfect continuous Tense
    ਫਿਉਚਰ ਪਰਫ਼ੇਕਟ ਕੰਟੀਨਿਊਜ਼ ਟੇੰਸ 

Let us try to make sentences. 
First of all we shall make sentences from Present Indefinite
Tense ( Simple Tense ).


ਆਉ ਅਸੀਂ ਵਾਕ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ | 
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਜੇਂਟ ਇੰਡੇਫਿਨਿੱਟ ਟੇੰਸ (ਸਧਾਰਣ ਟੇੰਸ ) ਦੇ ਵਾਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ :

ਪਹਿਚਾਣ : ਇਹਨਾਂ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਹੈ , ਦੀ ਹੈ , ਦੇ ਹਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ |

ਉਦਾਹਰਣ : 1. ਰਾਹੁਲ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਹੈ
                       Rahul drinks water.

                  2. ਸੀਤਾ ਚਾਹ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ |
                      Sita makes tea.

                  3. ਬੱਚੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਂਦੇ ਹਨ |
                      Children make a noise.

ਨਿਯਮ ( Rule ) : subject + 1rst form of verb ( s or es if subject is single ) + object  

If the subject ( Rahul, Sita ) is singular the verb ( drink, make ) takes s or es with it. If the subject ( children ) is plural the verb ( make ) remains as it should be. take some more examples : 

ਜੇਕਰ ਸਬਜੈਕਟ ( ਰਾਹੁਲ, ਸੀਤਾ, ਆਦਿ ) ਇਕੱਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਰ੍ਬ ਦੀ ਫਾਰਮ ( ਪੀਣਾ , ਬਨਾਉਣਾ ) ਨਾਲ s ਜਾਂ es ਲੱਗਦਾ ਹੈ | ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਬਜੈਕਟ ( ਬੱਚੇ ) ਜਿਆਦਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵਰ੍ਬ ਦੀ ਫਾਰਮ ( ਮਚਾਉਣਾ ) ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ | ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਸਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ :

First of all make the sentences with subject that are singular :
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਵਾਲ੍ਹੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨਾਲ ਵਾਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ :

1. She goes to school.
    ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ |

2. He cleans the room.
    ਉਹ ਕਮਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ |

3. Gita writes a letter.
    ਗੀਤਾ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੀ ਹੈ |

4. Mohan reads a book.
    ਮੋਹਨ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ |

5. Rozi washes the clothes.
    ਰੋਜ਼ੀ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੀ ਹੈ |


ਉੱਪਰ ਲਿਖੇ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਭਾਗ ਹਨ | Above written sentences have three parts.

ਕਰਤਾ + ਕਿਰਿਆ + ਕਰਮ   ( Subject + Verb + Object )

ਹਰ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਇਕੱਲਾ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ s ਜਾਂ es ਲੱਗਾ ਹੈ | ਇਹਨਾਂ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹੋ |

In every sentence subject is singular. Therefore in every sentence verb has " s " or " es " with it. Read these sentences once again.
Use and kinds of Non-Finites

Verbs can be divided into two types:

                                                        
   A verb that changes its form according to person, tense, mood, etc, is called a ‘Finite Verb’.

Examples :
                       1.Mohan works hard.
                       2.They worked hard.
                       3.She is working hard.
                       4.We have worked hard.
                       5.How I wish we worked hard!

The underlined words in these examples are Finite Verbs because they change according to person, number and tense.

Now look at the sentences given below :

                              1.He wants to be rich.
                       2.She wanted to be rich.
                       3.They want to be rich.
                       4.She makes me understand everything.
                       5.She made me understand everything.
                       6.We will make you understand science.

The verbs be and understand here do not change according to tense, number and person. Such verbs are called Non-Finite Verbs.

Kinds of Non-Finites
            

                                  
The Infinitive

Let us study the infinitive first, The infinitive has two forms :


                                            

Use of to+infinitive


The to+infinitive is used in the following ways :
    
As a noun :

(a)To err is human. ( Subject )
    To criticize others is very easy. ( subject )

(b)We want to learn French. ( object of the transitive verb want )
     I know how to cook rice. ( Object )

(c)The best thing is to do the work yourself. ( Complement to the linking      verb is )
     Her aim was to become a doctor. ( Complement to the linking verb           was )
(d) It is easier to preach than to practise. ( After the Dummy Subject 'It' )

 As an adverb to modify a verb or an adjective :

     (a) He went to meet the President. ( modifies the verb went )
          I stood up to speak. ( modifies the verb stood )

     (b) She is anxious to leave. ( modifies the adjective anxious )
           You are difficult to please. ( modifies the adjective difficult )


As an adjective to qualify a noun :

          It is time to leave.     ( qualifies the noun time )
          We have nothing to offer.    ( qualifies nothing )

As an object complement or an object to preposition.

          He is about to resign.
          We saw him go.
          I felt something fall on my foot.

As an adjunct :

          He was the first to arrive.
          Please give me something to eat.

As part of 'too + adjective / adverb + infinitive'
( enough + infinitive )

          The patient is too weak to walk.
          I don't have money enough to buy a car.

As an absolute to modify the whole sentence :

          To be honest with you, I hate you.
          To cut the long story short, he cheated everybody.

Use of the bare infinitive 

After some verbs like watch, bid, see, let, make, help, hear, feel, etc. 

          She bade me come.
          She helped me do my homework.
          The Director made me wait.
          Let me ask a question.

With had better, had rather :

          I'd better stay where I am.
          You had rather speak to her.

With some prepositions like except, but, than, etc.:

          He does nothing except complain.
          I would rather die than beg. 

Passive form of the Infinitive ( to + be + past Participle )

          It is an insult to be treated like that.
          She likes to be flattered.
        
                                                                                            

Sat Shree Akal jee, This video explains the new paper pattern of English for X class for the session 2020-21. I request you to please circu...