Parho Punjab, Parhao Punjab teacher's training programme ( ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ , ਪੜ੍ਹਾਓ ਪੰਜਾਬ ਟੀਚਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ )

Here is given a short video explaining as how to check if your total of data recording sheet is correct or not .

Hereunder is given a short video depicting a glance over the teacher's training programme ( Three days workshop ) held at different venues in Jalandhar.

ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਲਗ ਅਲਗ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ( ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ) ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ |

Doubt about zero while filling in the Data Recording Sheet after conducting baseline.


Different words and their usage from hinkhoj

ਹੇਠਾਂ ਹਿੰਖੋਜ਼ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ |


Synonyms of ‘Irritable’

Irritable ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੁਭਾਅ ਤੋਂ ਚਿੜਚਿੜਾ । 
Let’s learn a few synonyms i.e. other words (adjectives) to describe an irritable personality.
IRASCIBLE ( ਇਰੈਸਿਬਲ )• As she is growing up, she's becoming more irascible. ( ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਉਹ ਵੱਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਚਿੜਚਿੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।)
PEEVISH ( ਪੀਵਿਸ਼ )
• Nobody likes him because of his peevish nature. ( ਚਿੜਚਿੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਕਾਰਣ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ।)
TESTY ( ਟੈਸਟੀ )
• The minute I asked him where he was last night, he became quite testy. (ਜਿਉਂ ਹੀ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਲ ਰਾਤ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਫ਼ੀ ਚਿੜਚਿੜਾ ਹੋ ਗਿਆ |)
TETCHY ( ਟੇਚੀ )
• Due to the jet lag, she is a tad tetchy today.( ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਥਕਾਣ ਕਾਰਣ ਉਹ ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਚਿੜਚਿੜੀ ਹੈ ।)
SOREHEAD ( ਸੋਰ -ਹੈੱਡ )
• Don't be such a sore head - it was only a joke. ( ਇੰਨੇਂ ਚਿੜਚਿੜੇ ਨਾ ਬਣੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਸੀ।)

      _______________________________________


learn a few cooking idioms and phrase

BOIL OVER
We use this phrase to express the sudden increase in the intensity of some strong emotions, especially anger, up to a point where it becomes uncontrollable.
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਖੋ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਬਹਿਸ ਜਾਂ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਸ situation ਨੂੰ define ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ phrase ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ |
• He could not stand his defeat, and his anger boiled over in front of everyone.( ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਉਸਦਾ ਗੁੱਸਾ ਫੁੱਟ ਪਿਆ।)
SIMMER DOWN
This is used in an opposite context to the previous one.
Simmer down ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਆਪਣੀ  strong emotions ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਣਾ । 
• Simmer down and get on with your work; getting angry won’t make a difference. ( ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ; ਗੁੱਸਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ।)
IT ALL BOILS DOWN TO…
ਇਸ phrase ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ essence ਅਰਥਾਤ ਸਾਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ । 


ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ problem ਵਿੱਚ ਫੱਸ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਣ ਜਾਂ ਕਾਰਣਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਇਸ  phrase ਦਾ use ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ :
• The whole problem boils down to one thing – lack of money. ( ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਕੇ ਟਿਕਦੀ ਹੈ - ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ।)
HALF-BAKED 
A half-baked idea or plan is something that has not been thought through and lacks a sound basis.
ਅਜਿਹੇ  ideas, proposals ਜਾਂ  philosophies ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰਣ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ , ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ half-baked ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 
It’s also synonymous with the word foolish.
• According to the opposition, the government has formulated a half-bakedscheme to tackle corruption. ( ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ,ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ।)
TO GRILL SOMEONE
ਕਿਸੇ ਨੂੰ grill ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ  ਉਸਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਤਾਛ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇੰਨੇਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਦਿੰਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ।  
This technique comes in handy when you want someone to confess to their wrong deeds and is often used for criminals, etc.
• After being grilled by the police for two days, he confessed his crime.( ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਤਾਛ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ , ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੁਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ।)
• As soon as I come home, my mother starts to grill me about what I learned that day at school. ( ਜਿਉਂ ਹੀ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ , ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ।)
TO JUMP OUT OF THE FRYING PAN AND INTO THE FIRE ਇਸ  idiom ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ  ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲਕੇ ਉਸਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। 
This can be aptly used for someone who runs from a bad situation but lands with an even worse one.
• She thought her tactics would get her out of trouble, but she jumped out the frying and into the fire( ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਚਾਲ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਏਗੀ , ਪਰ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਫੱਸ ਗਈ ।)
Vegetable names in English

चौलाई की सब्जी - Amaranth


परवल - Pointed Gourd 
तोरी - Ridged Gourd/ Luffa
पेठा - Ash Gourd/ Winter Melon 
चिचिण्डा/ चचेंडा - Snake Gourd
शलगम - Turnip
बथुआ - White Goose Foot
करोंदा - Natal Plum
सरसों पत्ता - Mustard Greens
भिन्डी - Lady Finger/ Oakra
कटहल - Jackfruit
बाकला/ सेम फली - Fava Beans, Broad Beans, Horse Beans
हरी मेथी - Fenugreek Leaf 
बैगन - Eggplant, Aubergine, Brinjal
गवार फली - Cluster Beans, French Beans
शिमला मिर्च - Capsicum/ Bell Pepper

Words to use instead of VERY


(Very) Wise - Sagacious
(Very) Worried - Anxious
(Very) Large - Colossal
(Very) Good - Superb
(Very) Happy - Jubilant
(Very) Eager - Keen
(Very) Valuable - Precious
(Very) Stupid - Idiotic
(Very) Pretty - Beautiful
(Very) Dirty - Squalid
(Very) Cold - Freezing
(Very) Bad - Atrocious
(Very) Poor - Destitute
(Very) Neat - Immaculate
(Very) Beautiful - Exquisite
(Very) Hungry - Ravenous
(Very) Afraid - TerrifiedDryfruit names in Englishਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ dry fruits ਖਾਣਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ । ਆਓ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ  dry fruits ਦੇ ਨਾਮ  English ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਏ  -
ਬਦਾਮ  -- Almonds
ਅਖਰੋਟ  -- Walnut
ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼  -- Raisin
ਕਾਜੂ -- Cashew
ਛੁਆਰਾ  -- Dry date
ਪਿਸਤਾ  -- Pistachio
ਅੰਜੀਰ  -- Dried fig
ਮੂੰਗਫਲੀ  -- Peanut
ਮਖਾਣੇ -- Lotus seed
ਸੁਪਾਰੀ  -- Betel nut
ਖਰਬੂਜੇ ਦੇ ਬੀਜ  -- Cantaloupe Seeds
ਚਿਰੌਂਜੀ  -- CudpahnutDifferent types of ‘CHILD’


LATCHKEY CHILD- ਜੋ ਬੱਚਾ ਦਿਨ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ  adult supervision ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ  (home alone) ਖਾਸਕਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ (ਡਿਉਟੀ ) ਘਰ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ |

LOVE CHILD Unmarried parents ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ  love child ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ।
PROBLEM CHILD - ਐਸਾ ਬੱਚਾ ਜਿਸਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਪਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪਾਂਦਾ ਹੈ 
POSTER CHILD - ਇੱਕ ਆਦਮੀ  ( ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਅਸਕ ਉਮਰ ਵਾਲਾ ) ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਣਾਂ ਕਾਰਣ ,ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜਾਂ ਆਦਰਸ਼ ਉਦਾਹਰਣ ਹੋਵੇ ।
BOOMERANG CHILD - ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਯੁਵਕ ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਘਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ financial problems ਦੇ ਕਾਰਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਿਸ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ । 
This is more popular in western culture where children tend to leave their parental home after a certain age in order to become independent.

Animal and bird sounds

Bat (ਚਮਗਾਦੜ) – screeches
Cicada (ਝੀਂਗੁਰ , ਬੀਂਡਾ) – chirps
Raven (ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕਾਂ ) – croaks
Seal (ਸੀਲ / ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੰਤੁ ) – barks
Vulture ( ਗੀਧ , ਇੱਕ ਤਰਾਂ ਦੀ ਇੱਲ ) – screams
Dove ( ਕਬੂਤਰ ) - coos
Eagle ( ਚੀਲ ) - screams
Falcon ( ਬਾਜ਼ ) - chants
Foxe ( ਲੂੰਬੜ੍ਹੀ ) - barks and yelpsThe Winter Wardrobe


ਠੰਡ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ । ਆਓ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਗਰਮ ਕੱਪੜਿਆਂ  (Woollen clothes) ਦੇ ਨਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ  -ਗਲੁਬੰਧ ( ਮਫਲਰ ) - Muffler
ਟੋਪੀ  - Cap
ਦੁਪੱਟਾ  - Scarf
ਦਸਤਾਨੇ  - Gloves
ਸ਼ਾਲ  - Shawl
ਫਤੂਹੀ / ਜੈਕੇਟ  - Jacket
ਵੱਡਾ ਕੋਟ  - Chester, Overcoat
ਗੋਡਿਆਂ ਤੱਕ ਜੁਰਾਬਾਂ  - Stocking
ਕੰਨ ਦਾ ਮਫਲਰ  - Earmuffs
ਉਂਗਲੀਆਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਦਸਤਾਨਾ  - Mittens
ਹੇਠਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲ੍ਹੇ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ  - Thermals
ਸਵੈਟਰ  - Sweater/ Pullover
ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਖੁੱਲਣ ਵਾਲਾ ਸਵੈਟਰ  - Cardigan
ਰਜਾਈ  - QuiltAnimal and Bird Sounds
APE (बन्दर) - gibber
ASS (गधा) -bray
BEETLE (झींगुर) - drone
BITTERN (बगुले जैसा पक्ष‍ी) - boom
BLACKBIRD (श्यामापक्षी) - whistle
BULL (बैल) - bellow
CANARY (कनेरी चिड़िया) - sing/ quiver
CALF (बछड़ा) - bleat and blear
CHAFFINCH (चैफिन्च) - chirp or pink
CHICKEN (मुर्गी का बच्चा) - pip


 ਡਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ 

Nomophobia – Fear of Losing Mobile Phone Service
Ergophobia – Fear of Work
Pogonophobia – Fear of Beards
Oikophobia – Fear of Home Surroundings
Venustraphobia – Fear of Beautiful Women
Pentheraphobia – Fear of Your Mother In-Law
Syngenesophobia – Fear of Relatives
Metrophobia – Fear of Poetry
Deipnophobia – Fear of Dinner Parties
Geliophobia – Fear of Laughter
Anatidaephobia – Fear of Being Watched by A Duck
Ereuthophobia – Fear of Blushing/Red
Globophobia – Fear of Balloons
Chaetophobia – Fear of Hair
Lipophobia – Fear of Becoming Fatਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾ ਉੱਚਾਰਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ |
 handkerchief - ਹੈਂਕਰਚੀਫ਼ 
sandwich - ਸੈਂਵਿੱਚ 
Wednesday - ਵੈਜੰਡੇ 


Opposite Wordsabout (आस पास) → exactly (अचूक)
abundance (बहुतायत) → lack (कमी)
advanced (विकसित) → elementary (प्राथमिक/ प्रारम्भिक)
ancestor (पूर्वज) → descendant (वंशज)
approximately (लगभग) → exactly (बिल्कुल)
certainly (निश्चित रूप से) → probably (शायद)
changeable (परिवर्तनशील) → constant (स्थिर)
complicated (जटिल) → simple (सरल)
compliment (तारीफ) → insult (अपमान)
compulsory (अनिवार्य) → voluntary (स्वैच्छिक)

Compliments देना सीखें - 2RAVISHING - दिलकश/ अतिसुन्दर 
• You look ravishing in this dress. (तुम इस पोशाक में बेहद दिलकश लग रही हो।)
MAJESTIC - राजसी/आलिशान/ भव्य 
• They got married in a majestic hotel in Jaipur. (उन्होंने जयपुर के एक आलिशान/राजसी होटल में शादी की।)
SUAVE - सौम्य/ मनभावना/ मधुर/ सुशील 
• I find your demeanour very suave and decent. ( मुझे तुम्हारा आचरण बहुत ही मधुर व सभ्य लगता है।)
ANGELIC - परियों जैसा/ दिव्य 
• She looked angelic in that white ‘Cinderella gown’ on her wedding day. (वह अपनी शादी के दिन उस सफ़ेद ‘Cinderella gown’ में परियों जैसी दिख रही थी।)
MESMERISING - मंत्रमुग्ध कर देने वाला
• You have a mesmerising voice. (आपकी आवाज़ मंत्रमुघ्ध कर देने वाली है।)


Complement vs Compliment


COMPLIMENT - प्रशंसा करना/ अभिनंदन/ बधाई देना 
A compliment is an expression of praise. यदि आप किसी को compliment दे रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आप उनकी किसी चीज़ के लिए प्रशंसा कर रहे हैं या उनकी सराहना कर रहे हैं। जैसे - 

• The airline thanked the passengers for their help and complimented the captain on his initiative. (एयरलाइन ने यात्रियों को उनकी मदद करने के लिए धन्यवाद दिया और कप्तान को उसकी पहल पर बधाई दी।) 
• I must compliment all of our employees for their support this year. (मुझे हमारे सभी कर्मचारियों को इस वर्ष उनके समर्थन के लिए बधाई देना चाहिए।) 
• Passers-by complimented him on his handiwork. (राहगीरों ने उसके हस्तशिल्प पर उसकी प्रशंसा की।)
COMPLEMENT - समपूरक (noun)/ पूर्ण कर देना (verb) 
A complement enhances something else or goes well with it. 
complement का अर्थ है कि एक वस्तु दूसरे को साथ मिल कर कुछ बेहतर बनाते हैं जिससे वे दोनों ही और अच्छे लगे।जैसे - 

• This new service is intended to complement existing facilities. (यह नई सेवा मौजूदा सुविधाओं को पूरा करने के लिए है।) 
• The colours in the pillows complemented the stripes in the sofa very well. (तकिए के रंग सोफे की धारियों बहुत अच्छी तरह से पूरा कर रहे थे।
WINTER VOCABULARY


जब सर्दियों की तैयारियां चल ही रही हैं तो क्यों न थोड़ा ध्यान अपनी WINTER VOCABULARY पर भी दिया जाए। 
There are always certain words that one can use during the winter season and I think that now would be a good time to take a look at them.
DIP AND PLUMMET
सर्दियाँ आने का पहला इशारा होता है में कमी आ जाना। 
तापमान में आई हल्की गिरावट को बताने के लिए आप कुछ इस तरह कह सकते हैं:
• There is a slight dip in the temperature. (तापमान में थोड़ी सी गिरावट आई है।)
It’s not necessary the temperature goes down in a gradual manner.
सर्दियों के दौरान अक्सर ऐसा होता है कि किसी एक दिन अचनाक ही बहुत कम हो जाता है और ठण्ड बेहद बढ़ जाती है। 
When there is a sudden dip in the temperature, we say:
• The weather report says the temperature can plummet to as low as 2-degree Celsius in the next two days. (मौसम रिपोर्ट कहती है कि अगले दो दिनों में तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक एकदम निचे गिर सकता है।)
NIPPY OR CHILLY
Once the temperature goes down, next thing that would happen is that you’ll feel it.
A slight chill यानि हल्की-फुल्की सर्दी दर्शाने के लिए इस तरह से कहा जा सकता है:
• It’s a little nippy/chilly today, I am going to need a sweater. (आज थोड़ी सी ठण्ड है, मुझे एक स्वेटर की ज़रुरत पड़ेगी।)
BITTERLY COLD
When chilly becomes worse, winter becomes bitter.
बेहद ठंडे मौसम के लिए’bitterly cold’ का use किया जाता है।
• Don’t go out today, the weather is bitterly cold.( आज बाहर मत जाओ, मौसम बेहद ठंडा है।)
FOGGY AND HAZY
सारदियों में ठंड के कारण धुंध हो जाना एक बहुत ही आम बात है, खासकर रात या सुबह से समय जब मौसम सबसे अधिक ठंडा होता है। 
When you can’t see things clearly due to excess fog, your sight would be called hazy.
• It was a cold, foggy night and everything looked hazy. (वह एक ठंडी, धुंध से भरी रात थी और सब कुछ धुंधला दिखाई पद रहा था।)
HOARFROST
सुइयों की तरह बर्फ के टुकड़ों की एक सफेद परत जो  बहुत ठण्ड होने पर बहार रखी वस्तुओं पर जम जाती है, उसे Hoarfrost कहा जाता है। 
Hoarfrost यानि पाला पड़ना सर्दियों में एक आम बात है और इसका असर सबसे ज़्यादा फसल पर पड़ता है। 
• Due to the hoarfrost, the crop yields were greatly damaged. (पाला पड़ने के कारण फसलों की पैदावार को बहुत नुकसान पहुंचा।)
NUMB OR FROSTBITTEN
Extreme cold weather not only harms the flora but can also affect us.
अक्सर ठण्ड में हमारे हाथ पैर ठीक से काम नहीं कर पाते हैं और अगर ठण्ड की स्थिति बढ़ जाए या आप पर्याप्त गर्म वर्स्त्र न पहनें तो यह ठण्ड आपके शरीर को सुन्न भी कर सकते है। 
• My feet are numb with cold. (मेरे पैर ठण्ड से सुन्न हो गए हैं।)
When numbness reaches its peak, the condition is called as FROSTBITE.
• Mountaineers often suffer from frostbites. (पर्वतारोही अक्सर शीतदंश से ग्रस्त होते हैं। )
BLUSTERY 
One thing that adds to winter is the cold wind.
शरीर को अंदर तक ठंडा कर देने वाली बेहद ठंडी व वेगपूर्ण हवाओं को Blustery कहा जाता है। 
FLEECY AND COZY
One thing that we all love about the winters is that warm and cozy feeling we get once we slid under our fleecy blankets and sip piping hot coffee from our favourite mugs.
नरम व गर्म रोवेंदार फैब्रिक (जैसे की उन) से बने किसी भी मुलायम कपड़े को ‘FLEECY’ कहा जाता है। 
और Fleecy blanket को ओढ़ कर मिलने वाली आरामदायक गर्माहट भरी feeling को COZY कहते हैं।Idioms and Phrases For Annoying People 
PUT/GET SOMEONE’S BACK UP
Meaning: किसी को परेशान कर उन्हें बेहद गुस्सा दिलाने का कारण बन जाना
• Her arrogance really gets/puts my back up. (उसके अहंकार से मुझे बेहद चिड़चिड़ाहट होती है।)
GET TO SOMEONE
Meaning: लगातार हो रही annoyance के कारण झुंझलाहट हो जाना
• Lately, she’s been criticizing me a lot and it’s starting to get to me.(पिछले कुछ वक़्त से वह मेरी बहुत आलोचना कर रही है और अब मुझे इस बात से झुंझलाहट होने लगी है।)
DRIVE UP THE WALL
Meaning: इस हद तक किसी को तंग कर देना कि वह बेहद गुस्से में आ जाए
• Her incessant interference in my work drives me up the wall. (उसका लगातार मेरे काम में हस्तक्षेप करना मझे बहुत ही तंग कर देता है।)
DRIVE SOMEONE NUTS/CRAZY
Meaning: किसी को इतना सताना या चिढ़ाना कि वह पागल हो जाए
• This noise is driving me crazy/nuts. (यह शोर मुझे पागल कर रहा है।)
Use of Prefix ‘MIS’


Prefixes वो शब्द है जो किसी अन्य शब्द के आगे लग कर उनका अर्थ बदल देते हैं और एक नया शब्द बनाते हैं। Prefixes can create a new word opposite in meaning to the word the prefix is attached to. आज हम इसी शृंखला में MIS prefix के बारे में जानते हैं जिसका अर्थ “ill,” “mistaken,” “wrong,” “incorrectly,” or साधारणतयः नकारात्मक अर्थ होता है। जैसे -
trial (मुकदमा) - mistrial (गलत मुकदमा)
print (छाप) - misprint (गलत छाप)
trust (विश्वास) - mistrust (अविश्वास)
fortune (सौभाग्य) - misfortune (दुर्भाग्य)
use (उपयोग) - misuse (दुरुपयोग)
place (रखना) - misplace (गलत जगह पर रखना)
understanding (सहमति) - misunderstanding (गलतफ़हमी)
behave (अच्छा व्यवहार करना) - misbehave (बुरा व्यवहार करना)

Words that describe personalities

Martinet – a person who makes everyone toe the line
Sycophant – a person who toadies to the rich and influential for his own benefits
Dilettante – a person who engages in the pursuit of fine arts for his own amusement
Monomaniac – a person who has an excessive all-consuming zeal for one thing
Iconoclast – a person who opposes established beliefs and revered traditions
Chauvinist – a person who is aggressively and excessively devoted to his own affiliations
Virago – A loudmouthed, aggressive and quarrelsome woman who possesses none of the qualities typically associated with femininity.
Different words of animal walk

ape (बन्दर) → swings
bear(भालू) → lumbers
bee(मधुमक्खी) → flits
beetle(झींगुर) → crawls
bird(पक्षी) → flies
bull(बैल) → charges
cat(बिल्ली) → steals
cow(गाय) → wanders

Words for food quantity and pieces PINCH (पिंच)A very small amount of a food that is like a powder such as salt
HINT (हिंट)A very small amount that you can only just taste
DROP (ड्रॉप)A small amount of liquid like food item
DASH (डैश)Also, a small amount of a liquid food added to something else
SLUG (स्लग)The amount of a drink that you can swallow at one time
BLOB (ब्लॉब)A fat, round drop of a sticky, thick liquid such as sauces


सफ़ाई के 10 साधन


Broom - झाड़ू (brush with a long handle on it for sweeping floors)
mop - पोछा (long stick with a sponge at the bottom that is soaked in water and soap; used for cleaning floors)
dustpan - कूड़े का तसला (flat container used for collecting dirt and dust swept up with a broom)
garbage or trash bag - कूड़ा रखने का बैग (large, heavy bag for collecting the household garbage)
garbage or trash bin - कूड़ा रखने का डिब्बा (container with a lid that holds large garbage bags)
duster - डस्टर (a cleaning tool with a handle and feathers (or a soft cloth) used for wiping dust off surfaces)
vacuum cleaner - वेक्यूम-क्लीनर (a machine that sucks up dust and dirt on the floor as you push it around)
bucket - बाल्टी (a roughly cylindrical open container with a handle, made of metal or plastic and used to hold and carry liquids)
recycling bin - पुनः प्रयोग होने वाली वस्तुओं को रखने वाला डिब्बा (a container that holds paper, tins, glass, and other garbage that can be reused)
sponge - स्पन्ज (a soft cleaning product that absorbs water and is used for washing surfaces)

Diwali vocab

दिवाली की सभी ने लगभग सारी तैयारियां पूरी कर ली होगी। आज कुछ ऐसी वस्तुओं के नाम अंग्रेज़ी में जानते हैं जिनका उपयोग हम हर दिवाली में करते हैं -
तोरण (toran)/ बंधनवार (Bandhanwars) - door hanging 
मिट्टी के दिए - earthen lamps 
मोमबत्ती - candles 
कण्डील/ फानूस - Diwali Lanterns/ Decorative Lamps
मूर्तियां - idols 
पटाख़े - crackers/ firecrackers
सूखे मेवे - dry fruits 
मिठाई - sweets 
अक्षत - rice 
कपूर - camphor
नारियल - coconut
गोला - dry coconut
खील - puffed Rice
सिन्दूर - Vermilion
फूल - flowers
पान के पत्ते - betel leaves
सुपारी - betal/ areca nuts
इत्र - scent
अगरबत्ती - incense sticks
शंख - conch shell


LAYOUT और OUTLAY में अंतर जानेंLAYOUT - the way that something is designed or arranged
Layout का अर्थ होता है किसी तरह का खाका या नक्शा। 
इस शब्द का प्रयोग ज़्यादातर किसी building या घर के नक़्शे के बारे में बात करने के लिए किया जाता है। 
• I did not like the layout of the house. (मुझे घर का नक्शा पसंद नहीं आया।)

किसी written material के design या arrangement के बारे में बताने के लिए भी आप layout शब्द का use कर सकते हैं। 
• Let me know if you want any changes in the book's layout. (मुझे बता दें अगर आप किताब के लेआउट में कोई भी बदलाव चाहते हैं।)
OUTLAY - an amount of money spent on something
Outlay का अर्थ है किसी विशेष उद्देश्य के लिए खर्च की गई राशि, विशेष रूप से एक पहले निवेश के रूप में किया गया व्यय।

• The outlay on this plan is exorbitant.(इस योजना पर किये जाना वाला व्यय अत्यधिक है।) 
• This year’s advertising outlay was much less than what we expected.(इस साल विज्ञापन पर किया गया खर्च हमारी अपेक्षा से काफी कम था।)


In order to see many more useful things for vocabulary building 
click here  

Teachers teaching class videos


Here are given some videos based on learning by doing .We can have more ideas after watching these videos while teaching our class.Below is given a short videos,this videos displays Pre-reading technique.

Below given videos gives knowledge about Post-reading.

How to do a Lesson reading Warmer ? See in the video given hereunder.

Grammar in Rhyme


Source: Questions you always wanted to ask about English 
Written by :- Maxwell Nurnberg

Letters

(1) Write a letter to the postmaster complaining against the conduct of the postman.

53,Central Town

Jalandhar 

17 October, 2017


The Postmaster

Jalandhar City 

Pin-144001


Subject : Complaint against the postman.

ਵਿਸ਼ਾ : ਡਾਕੀਏ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਬਾਰੇ |


Sir

ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਨ ਜੀ 


 I want to say that the postman of our street is Sh. Ram Lal. He is very rude and irregular. He comes late. He gives the letters to the wrong persons. He also sometimes gives letters to the street children.We have warned him many times. But he does not listen to anyone. We request you to look into the matter. Instruct him to do his duty properly.


ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਡਾਕੀਏ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਲਾਲ ਹੈ | ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਰੁੱਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ | ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ | ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਗਲਤ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਕਦੇ ਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਗਲ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਕੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ | ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ | ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਦ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ | ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਉਟੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ |


Thanking you.

ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ |


Yours sincerely

ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ 
Komal Verma


_________________________________________Conjunctions

Conjunction - ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ, ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ( Phrases ) ਜਾਂ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜ੍ਹਨ ਵਾਲ੍ਹੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ Conjunction ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਜਿਵੇਂ ;

1. The teacher taught Mohan and Abdul.
2. He needs some book or note-book.
3. She may take tea but I will take milk.
4. I will try to come as soon as I can.

Conjunctions are of three types;

1. Co-ordinate Conjunctions.
2. Correlative Conjunctions.
3. Subordinate Conjunctions.

1. Co-ordinate Conjunctions - 

ਇਕ ਸਮਾਨ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਸ਼ਬਦਾਂ/ ਵਾਕਾਂ / ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲ੍ਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ Co-ordinate Conjunction ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ; ਜਿਵੇਂ -

1. Noun ਨੂੰ Noun ਨਾਲ    
                     
Mohan as well as Sohan came to my house. 

2. Verb ਨੂੰ Verb ਨਾਲ
                            
We worked and played together.

3. Adjective ਨੂੰ Adjective ਨਾਲ

He is sad but hopeful.

4. Adverb ਨੂੰ Adverb ਨਾਲ                   

He spoke loudly and clearly.

5. Phrase ਨੂੰ Phrase ਨਾਲ
                      
He met me in the bazaar and again at the bus stand.

6. Sentence ਨੂੰ Sentence ਨਾਲ              

He worked hard, yet he failed.


ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲ੍ਹੇ ਕੁਝ Co-ordinate Conjunctions ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਹਨ - 

and, but, yet, for, or, nor, so , also, hence, however, otherwise, therefore.

Correlative Conjunction - ਜੋੜ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋਣ ਵਾਲੇ conjunctions ਨੂੰ ਅਸੀਂ correlative conjunctions ਆਖਦੇ ਹਾਂ | ਜਿਵੇਂ :

1. He worked so hard that he fell ill.
2. He could neither sit nor stand.
3. He is both kind and honest.
4. Either Mohan or Sohan has done it.
5. She is not only proud but also mean.

ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲ੍ਹੇ ਕੁਝ correlative conjunctions ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਹਨ ;

so......that
so.....as
as......so
as......as
neither.......nor
either.......or
both........and 
not only.......but also
no sooner......than
hardly.........when
scarcely.......when

Subordinate Conjunctions - ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਸ਼੍ਰਿਤ (Subordinate )ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ( Principal ) ਵਾਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ੍ਹੇ , ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ Subordinate Conjunctions ਆਖਦੇ ਹਨ | ਜਿਵੇਂ ;


   Principal Clause                           Subordinate Clause

1. I don't think                                 if he would pass.
2. I know                                         why he has come here.
3. I was away                                  when Radha came here.
4. Tell me                                        where he lives.
5. He is the boy                               who beat my brother.


ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲ੍ਹੇ ਮੁੱਖ Subordinate Conjunctions ਹੇਠਾਂ ਲਿਖੇ ਹਨ ;
who, when, whom, where, whose, why, what, how, if, that, till, than, until, since, while, because, after, though, although, whether, whenever, wherever, whoever, as if, as though, so that, as soon as.

_________________________

Exercise - 1 

Ram would have helped her ( if ) he had enough money.
Wisdom is better ( than ) riches.
Sita had been waiting for two hours ( when ) the t rain arrived.
Many are called ( but ) few are chosen.
I ran fast, ( yet ) I missed the train.
I would rather suffer ( than ) apologize.
Wait ( until ) I come back.
Let us go to bed ( as ) it is twelve.
I would rather die (than ) tell a lie.
I like her ( because ) she is beautiful.

Exercise - 2

We eat ( so that ) we may live.
Men will reap ( what ) they sow.
He ran ( though ) he had been shot.
He is ( either) a rogue ( or ) a fool.
(As) you sow, ( so ) shall you reap.


Exercise - 3


If you start early, you will catch the train.
Although they batted badly, they won the match.
Their house is small, still it is comfortable.
If you sign these papers, you'll get the loan.
Unless you tell me the truth, I shall punish you.


Exercise - 4


I would have gone to the party (If) I had been invited.
She went to the doctor (so that ) she might be cured.
I shall wait for you ( until ) you return.
She is a fine player (although ) she is so small.
The teacher punished him ( as ) he had broken the window pane.
Exercise - 5


She is beautiful ( but ) not vain.
Though he is poor,(yet) he is honest.
He is neither an idler( nor ) a gambler.
He had scarcely reached the school (when ) it began to rain.
A month has passed(since) he came here.
Give me water to drink (or ) I shall die of thirst.
She is a fine player ( though ) she is so small.
I was so tired ( that ) I at once fell asleep.
Make hay ( while ) the sun shines.
He is neither hard-working ( nor ) intelligent.


Exercise  - 7


Take an umbrella as it may rain.
Do not go out in this rain or you may catch cold.
Work hard or you will fail.
As it was raining hard, I stayed at home.
I eat when I am hungry.
I must believe it because you say so.
Though he is very poor , he is contented.
I am going to Delhi where I expect a merry time.
As I did not listen to him, I failed badly.
If you work hard, you will succeed.


Exercise - 8


He tried hard ( but ) could not succeed.
He will no come ( if ) you do not invite him.
He had died ( before ) the doctor came.
You will be late ( unless ) you hurry up.
You must see me ( before ) you leave for Delhi.
He worked hard ( yet ) he failed.
He is as clever ( as ) his father.
Though he is my friend, I will not help him in this matter.